LA REFLEXIÓ: EIX CLAU DE L’APRENENTATGE SERVEI

Marta Ballbé – L’aprenentatge servei és una metodologia que no queda definida només per una tasca que es fa al servei de la comunitat, sinó que es tracta d’un projecte educatiu ben articulat que dona protagonisme a infants i joves i fomenta la seva participació dins la comunitat. A la cuina dels projectes d’aprenentatge servei, trobem diferents ingredients que no poden faltar i que es corresponen amb els seus dinamismes: necessitats, servei, aprenentatge, participació, cooperació, reconeixement, parteneriat, etc. Però hi ha un ingredient que aglutina tots els anteriors, els dona un valor afegit i els enriqueix: la reflexió

Com deia John Dewey (1971), “només s’aprèn allò que es fa”, però és imprescindible integrar la reflexió com un component inherent a la mateixa pràctica per assegurar l’adquisició de coneixements, el desenvolupament d’habilitats i l’apropiació de valors que tenen com a punt de partida l’activitat

Aquesta guia vol ser una eina per potenciar la importància de la reflexió en els projectes d’aprenentatge servei. Ens ofereix algunes pistes sobre quins poden ser els moments del projecte en què convé crear espais de reflexió, quins són els agents de reflexió, quins lligams podem establir amb l’avaluació dels projectes, quins recursos ens permeten potenciar espais de reflexió…, entre d’altres. Tots els recursos proposats al llarg de la guia es troben explicats i exemplificats a l’annex del final del document.

LA REFLEXIÓ: EIX CLAU DE L’APRENENTATGE SERVEI (La reflexión: eje clave del Aprendizaje-Servicio)

Marta Ballbé – El aprendizaje servicio es una metodología que no queda definida sólo por una tarea que se hace al servicio de la comunidad, sino que se trata de un proyecto educativo bien articulado que da protagonismo a niños y jóvenes y fomenta su participación dentro de la comunidad. En la cocina de los proyectos de aprendizaje servicio, encontramos diferentes ingredientes que no pueden faltar y que se corresponden con sus dinamismos: necesidades, servicio, aprendizaje, participación, cooperación, reconocimiento, partenariado, etc. Pero hay un ingrediente que aglutina todos los anteriores, les da un valor añadido y los enriquece: la reflexión

Como decía John Dewey (1971), «sólo se aprende lo que se hace», pero es imprescindible integrar la reflexión como un componente inherente a la misma práctica para asegurar la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y la apropiación de valores que tienen como punto de partida la actividad

Esta guía pretende ser una herramienta para potenciar la importancia de la reflexión en los proyectos de aprendizaje servicio. Nos ofrece algunas pistas sobre cuáles pueden ser los momentos del proyecto en que conviene crear espacios de reflexión, cuáles son los agentes de reflexión, qué vínculos podemos establecer con la evaluación de los proyectos, qué recursos nos permiten potenciar espacios de reflexión …, entre otros. Todos los recursos propuestos a lo largo de la guía se encuentran explicados y ejemplificados en el anexo del final del documento.

Descargar la guiahttp://www.fbofill.cat/sites/default/files/aps_lareflexio_260318.pdf