Ikasketa eta zerbitzu solidarioa eta oinarrizko gaitasunak garatzea

2. GIDA

Gida honetan, IKASKUNTZA -ZERBITZUA oinarrizko gaitasunak garatzeko baliabide eraginkor gisa aurkeztu nahi dugu. Gaur egun, gaitasun giltzarri gisa ezagutzen dira, bereziki gizarte- eta hiritar-gaitasunak eta autonomia pertsonala. Ez da metodologia guztiz berria, oso lotuta dago, alde batetik, metodologia aktiboekin, esperientziatik abiatuta ikastearekin (proiektu guztiak, praktikak, landa-lana…) eta, bestetik, gizartearekiko jarrera prosozialarekin.

Bi elementu horien konbinazioan datza proposamen honen berritasuna. Ikaskuntza eta Zerbitzu Solidarioaren arteko harremanak biak aberasten ditu:

Zerbitzuak zentzua ematen dio ikaskuntzari, funtzionala eta erabilgarria egiten du. Gainera beste elementu didaktiko, kurrikular eta antolatzaileak errazten ditu. 

Ikaskuntzak zerbitzuaren kalitatea hobetzen du, eta sakontasun handiagoa ematen du: egiten denari buruzko hausnarketa bultzatzen du eta zergatik egiten den.

Horregatik, lortzen den emaitza bi osagairen batura hutsa baino handiagoa da; produktu berria da.

Gida deskargatzeko, egin KLIC lotura honetan

2. Gida

Aprendizaje y Servicio solidario y desarrollo de las competencias básicas

GUÍA 2

En esta guía queremos presentar el APRENDIZAJE -SERVICIO como un recurso eficaz para el desarrollo de las competencias básicas, que hoy se conocen como competencias clave, de manera particular las competencias social y ciudadana y la autonomía personal. No se trata de una metodología completamente nueva sino que está muy relacionada, por una parte, con las metodologías activas, de aprendizaje a partir de la experiencia (método de proyectos, prácticas, trabajo de campo…) y, por otra, con la conducta prosocial hacia la comunidad.

Lo verdaderamente novedoso de esta propuesta es la combinación de estos dos elementos. La relación que se establece entre Aprendizaje y Servicio Solidario enriquece a ambos: 

  • El servicio ofrece un sentido al aprendizaje, lo hace funcional, útil, además de facilitar otros elementos didácticos, curriculares y organizativos. 
  • El aprendizaje aumenta la calidad del servicio, dotándole de mayor profundidad: favorece la reflexión sobre lo que se hace y por qué se hace. 

Por esto, el resultado que se obtiene trasciende la simple suma de dos componentes; es un producto nuevo. 

Para descargarte la Guía haz KLIC en este enlace

Guía 2